De fiscale voordelen van huurdersinvesteringen in vastgoed

In deze blog hebben wij informatie gegeven hoe investeringen in vastgoed behandeld kunnen worden en welke regels er zijn met betrekking tot de afschrijving. Deze keer iets over aan vastgoed gerelateerde investeringen, de zogenaamde huurdersinvesteringen. Ook binnen uw familiebedrijf kan dit een rol spelen.

Afschrijven op huurdersinvesteringen
Vaak verricht een huurder in een gebouw de nodige investeringen, bijvoorbeeld door de realisatie van kantoorconcepten zoals Het Nieuwe Werken. Ook kan gedacht worden aan de winkelbetimmering in een door een supermarkt gehuurd pand. Als deze investering zorgt dat het huurrecht een bijzondere waarde krijgt, maakt dat het huurrecht in fiscale  zin snel tot bedrijfsmiddel en dient dit geactiveerd te worden op de balans.

Op een dergelijk geactiveerd huurrecht kan in principe fiscaal worden afgeschreven zonder de beperking zoals die voor vastgoed geldt. De huurder kan het recht dus volgens de algemene regels afschrijven in een periode van in beginsel vijf jaar, zonder dat de bodemwaarde van het gebouw een rol speelt. Dit biedt mogelijk perspectief in situaties waarin de eigenaar van het gebouw geconfronteerd wordt met een beperkte afschrijving op het vastgoed. Indien de huurder bepaalde investeringen voor zijn rekening neemt blijft fiscale afschrijving wel mogelijk voor de huurder.

Om de huurdersinvestering te financieren is het gebruikelijk dat de huurder zijn investering in het vastgoed verdisconteerd wil zien in de huurprijs, bijvoorbeeld door het bedingen van een huurkorting of een investeringsbijdrage.

Huurdersinvesteringen kunnen een positieve impact hebben op de waarde van het vastgoed en hiermee op het indirecte rendement voor de verhuurder. Wel kan een waardestijging ook leiden tot een hogere WOZ-waarde en kan hiermee nadelig zijn voor de afschrijvingsmogelijkheden voor de verhuurder, vanwege de hogere bodemwaarde.

Fiscale voorziening vormen
Huurdersinvesteringen kunnen op verschillende manieren worden vorm gegeven. De afspraken die huurder en verhuurder hier onder andere overeen kunnen komen zijn:

- herstel in de oorspronkelijke staat aan het einde van de huurperiode; en

- geen herstel in de oorspronkelijke staat, maar ook geen vergoeding voor de investering; en

- geen herstel in de oorspronkelijke staat, wel een vergoeding voor de investering.

Indien voldoende voorzienbaar is vast dat de huurder dan wel verhuurder bij het einde van de huurperiode kosten moet maken om het vastgoed te herstellen in de oorspronkelijke staat, kan hier mogelijk een voorziening voor worden gevormd. Hierdoor kunnen deze kosten naar voren worden gehaald, wat een liquiditeitsvoordeel kan opleveren. Daarbij komt dat uit het regeerakkoord volgt dat de tarieven in de vennootschapsbelasting dalen van 20% en 25% naar respectievelijk 16% en 21%. Het vormen van een voorziening nu betekent een aftrekpost tegen de huidige tarieven van 20% en 25%. Bij het vrijvallen van de voorziening dient er winst te worden genomen tegen de dan geldende tarieven. Het vormen van een voorziening levert door de lagere tarieven in de toekomst daar dus nog een extra voordeel bij.

Een belangrijke voorwaarde voor het vormen van een fiscale voorziening is dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de desbetreffende kosten ook daadwerkelijk gemaakt gaan worden. Dit kan in de praktijk discussie opleveren met de fiscus.

Huurdersinvesteringen binnen het familiebedrijf, een juiste invulling hieraan geven, in het bijzonder indien er belangrijke momenten spelen bij aan- en verkoop, aan- en verhuur zijn belangrijke beslissingen die om nauwkeurige begeleiding vragen. De adviseurs van Van Lienden & Kooistra kunnen u ter zake met raad en daad bijstaan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

 

Jaap van Lienden

adviseur

jaap@vlkadviseurs.nl

 

Neem direct contact op
De fiscale voordelen van huurdersinvesteringen in vastgoed
Donderdag 21 december 2017

Blog

In deze blog hebben wij informatie gegeven hoe investeringen in vastgoed behandeld kunnen worden en welke regels er zijn met betrekking tot de afschrijving. Deze keer iets over...

Lees verder
De fiscale voordelen van investeringen in vastgoed
Donderdag 12 oktober 2017

Blog

In de praktijk zien we dat steeds flexibeler wordt omgegaan met de aanschaf en de huur van vastgoed. Het is goed om vooraf te realiseren als ondernemer,...

Lees verder
Overdracht aandelen vastgoed-BV binnen familie: let op de vrijstellingen!
Vrijdag 15 september 2017

Blog

In de rechtspraak doet zich de laatste tijd steeds vaker de situatie voor dat een rechter zich heeft uitgelaten over de vraag of de schenking of vererving...

Lees verder