Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Aanleiding

In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met de indiening van dit wetsvoorstel de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken tot dat wat de beide echtgenoten ten tijde van en door hun huwelijk door hun inspanning inbrengen. De initiatiefnemers willen hiermee aansluiten bij wat de meerderheid van de bevolking wenselijk vindt en wat internationaal gebruikelijk is.

Het initiatiefwetsvoorstel is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aanvaard. Het voornemen van de regering is om het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking te laten treden voor huwelijken die vanaf die datum worden gesloten.

Nadere verkenning

In zijn brief van 14 april 2017 beantwoordt staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal vragen in verband met het initiatiefwetsvoorstel. De vragen hebben betrekking op:

  1. Het al dan niet overgaan van het eigenwoningverleden bij in beperkte gemeenschap van goederen gehuwde partners;
  2. De fiscale gevolgen van voorhuwelijkse privéschulden aangegaan voor de gezamenlijke eigen woning;
  3. De fiscale gevolgen van het vergoedingsrecht van het artikel 1:87 van het Burgerlijk Wetboek (BW); en
  4. Het verschil in fiscale gevolgen tussen een ondernemer in de inkomstenbelasting en een ondernemer in de vennootschapsbelasting die staande het huwelijk overgaat van een beperkte naar de algehele gemeenschap van goederen.

In dit nieuwsartikel wordt op de bovenstaande vragen niet inhoudelijk ingegaan, maar wordt verwezen naar de voornoemde brief waarin een antwoord is gegeven op deze vragen en worden de bij de vragen aangedragen voorbeelden uitgewerkt. Voor de geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/14/beantwoording-vragen-over-beperking-wettelijke-gemeenschap-van-goederen.

In het huidige, dat wil zeggen tot 1 januari 2018 geldende, huwelijksvermogensrecht is het wettelijke standaardstelsel de algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen na de huwelijkssluiting in de gemeenschap valt, net als giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien dit wenselijk is, kan het huwelijksgoederenregime anders geregeld worden door het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van de huwelijksgemeenschap.

Het initiatiefwetsvoorstel introduceert als standaardstelsel in het huwelijksvermogensrecht de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren.

Voor mensen die in het huwelijk treden nadat het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of samen tijdens het huwelijk zijn verkregen en de eventuele goederen die vóór het huwelijk aan de echtelieden gezamenlijk toebehoorden. Het eigen vermogen van de echtgenoten dat vóór de trouwdatum is opgebouwd, als ook de erfenissen en schenkingen behoren niet langer tot de huwelijksgoederengemeenschap. Tot de gemeenschap gaan – kort gezegd – ook behoren gezamenlijke schulden van vóór het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de echtelieden gezamenlijk toebehoorden en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot tijdens het huwelijk worden verkregen.

Van het hiervoor beschreven standaardstelsel op basis van het initiatiefwetsvoorstel kan worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een algehele gemeenschap van goederen, kunnen zij dit bij de aanvang van het huwelijk, of tijdens het huwelijk, door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij de notaris bewerkstelligen.

Gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe standaardstelsel van de beperkte gemeenschap zal tot andere civielrechtelijke en fiscale gevolgen leiden dan het huidige standaardstelsel van de algehele gemeenschap. Daarnaast geldt dat het stelsel een (nog) deugdelijke(r) administratie vereist voor de echtelieden. Immers, als gevolg van de introductie van het nieuwe standaardstelsel ontstaan drie vermogens:

  1. Het voorhuwelijkse vermogen van de man;
  2. Het voorhuwelijkse vermogen van de vrouw;
  3. Het tijdens het huwelijk opgebouwde gezamenlijke vermogen.

Een eenvoudig voorbeeld, grotendeels ontleend aan het verslag van de deskundigenbijeenkomst van 7 februari 2017 met de Commissie voor Veiligheid en Justitie, zoals geplaatst op de website van de Eerste Kamer, moge de werking van het nieuwe standaardstelsel verduidelijken.

Voorbeeld

De heer en mevrouw Pietersen zijn met elkaar getrouwd in 2018. De heer Pietersen erft ná de huwelijkssluitingsdatum in 2018 in de loop van dat jaar een familiebedrijf ter waarde van  € 800.000. In het nieuwe stelsel is die onderneming ook een privéonderneming. Er is daarnaast een beperkte gemeenschap ter waarde van € 200.000.  Mevrouw Pietersen heeft in dit voorbeeld  geen eigen privévermogen en er zijn geen kinderen.

Uitwerking

Als de huidige tarieven van de Successiewet gehanteerd worden en de heer Pietersen plotseling overlijdt, vererft er € 900.000, namelijk € 800.000 privévermogen van de heer Pietersen en € 100.000 uit het gemeenschappelijke vermogen wat onverdeeld aan de heer Pietersen toebehoort. Dit houdt in dat er ruim € 200.000 boven de vrijstelling voor echtgenoten zit, deels in het 10%-tarief en deels in het 20%-tarief. Als de heer en mevrouw Pietersen in de wettelijke gemeenschap zouden zitten, zou de onderneming in de gemeenschap zitten, € 800.000, en de € 200.000 zou ook tot de gemeenschap behoren. € 500.000, namelijk de helft van het totale vermogen van € 1 miljoen - dat is onder de vrijstelling van ruim € 600.000 – zou zonder de heffing van erfbelasting naar mevrouw Pietersen vererven.

Slot

Met dit wetsvoorstel wordt ook het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Hierover meer in een volgend nieuwsartikel.

De wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht hebben ook gevolgen binnen het familiebedrijf. Als adviseurs voor familiebedrijven helpen wij u graag bij het vinden van een oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

 

Drs. Arjan Pul RB

Belastingadviseur

arjan@vlkadviseurs.nl 

Neem direct contact op
Motie wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Donderdag 21 januari 2021

Actueel

De Eerste Kamer heeft op 19 januari 2021 een motie over het keuzerecht voor een bedrag ineens aangenomen. Het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen is een...

Lees verder
Tarieven loon- en inkomstenbelasting
Donderdag 07 januari 2021

Actueel

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als volgt.  Schijf  Loon op jaarbasis  Loonbelasting/premie   volksverzekeringen        jonger...

Lees verder
Wijzigingen inkomstenbelasting 2021
Donderdag 07 januari 2021

Actueel

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.110.000 bedraagt in 2021 0,5% van de WOZ-waarde. Voor het deel van de...

Lees verder
Belastingplicht vennootschapsbelasting
Donderdag 17 december 2020

Actueel

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat jaar niet heeft uitgenodigd...

Lees verder
De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland
Donderdag 10 december 2020

Actueel

De BIK is een crisismaatregel en heeft als doel de Nederlandse investeringen te stimuleren. De BIK bevat een onderdeel dat specifiek betrekking heeft op de fiscale eenheid...

Lees verder
Wetsvoorstel Werken waar je wil
Donderdag 03 december 2020

Actueel

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter consultatie gepubliceerd. De Wet flexibel werken (Wfw) regelt de rechten van werknemers...

Lees verder
Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald ouderschapsverlof
Donderdag 19 november 2020

Actueel

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen te verbeteren. Dat gebeurt door de...

Lees verder
Nieuwe groepsregeling vennootschapsbelasting
Donderdag 15 oktober 2020

Actueel

Uitgangspunt in de vennootschapsbelasting is dat iedere belastingplichtige zelfstandig in de heffing wordt betrokken. Er geldt een uitzondering voor de fiscale eenheid, waarbij de samenstellende delen van...

Lees verder
Aanpassingen in vennootschapsbelasting
Donderdag 15 oktober 2020

Actueel

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de commissie voorgestelde maatregelen per...

Lees verder
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
Donderdag 24 september 2020

Actueel

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de...

Lees verder
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
Donderdag 24 september 2020

Actueel

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij...

Lees verder
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting
Donderdag 17 september 2020

Actueel

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019...

Lees verder
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
Donderdag 17 september 2020

Actueel

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en...

Lees verder
Wetsvoorstel aanpassing AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
Donderdag 16 juli 2020

Actueel

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel stijgen dan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting. In plaats van een 1 op...

Lees verder
Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Donderdag 30 april 2020

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas...

Lees verder
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Donderdag 28 november 2019

Actueel

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet...

Lees verder
Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter consultatie
Donderdag 10 oktober 2019

Actueel

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober...

Lees verder
4 tips voor het indienen van de btw-aangifte
Dinsdag 01 oktober 2019

Blog

Het is weer oktober en misschien is het voor jou als ondernemer ook tijd om de btw-aangifte in te dienen. In deze blog geef ik vier tips...

Lees verder
Maatregelen vennootschapsbelasting
Donderdag 19 september 2019

Actueel

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met ingang van 2021...

Lees verder
Maatregelen inkomstenbelasting
Donderdag 19 september 2019

Actueel

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt...

Lees verder
Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen
Donderdag 04 juli 2019

Actueel

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling...

Lees verder
Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Donderdag 27 juni 2019

Actueel

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is jurisprudentie van...

Lees verder
Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd
Donderdag 20 juni 2019

Actueel

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer...

Lees verder
Hotel de Sterrenberg onderneming van het jaar 2018 Ede
Lees verder
De innovatiekracht van familiebedrijven
Donderdag 08 maart 2018

Blog

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat familiebedrijven niet onder doen op het gebied van innovatie. Volgens het onderzoek hebben ruim 62% van alle familiebedrijven...

Lees verder
Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door
Donderdag 01 maart 2018

Actueel

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in...

Lees verder
Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Donderdag 15 februari 2018

Blog

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u voor uw...

Lees verder
Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Vrijdag 05 januari 2018

Blog

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de waarde van...

Lees verder
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanuit fiscaal perspectief
Donderdag 14 december 2017

Blog

In het eerdere artikel van 30 november 2017 kon u lezen wat de wijzigingen zijn in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018. In het artikel werd...

Lees verder
Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018
Donderdag 30 november 2017

Blog

Aanleiding In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met de indiening...

Lees verder
Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd
Donderdag 02 november 2017

Actueel

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU heeft het kabinet een spoedreparatie voorbereid van de Wet op...

Lees verder
Het familiestatuut bij familiebedrijven. Voorkomen is beter dan genezen.
Donderdag 02 november 2017

Blog

Het familiestatuut bij familiebedrijven zorgt voor harmonie in de familie en voor continuïteit van het familiebedrijf.Ondernemen in een familiebedrijf is een uitdaging. Diverse zakelijke en emotionele aspecten...

Lees verder
Van eenmanszaak naar ‘familiebedrijf’ V.O.F.
Vrijdag 20 oktober 2017

Blog

Vaak starten ondernemingen als eenmanszaak. In veel gevallen werkt de partner van deze ondernemer mee in de onderneming. Werkzaamheden van de partner kunnen bijvoorbeeld het voeren van...

Lees verder
De fiscale voordelen van investeringen in vastgoed
Donderdag 12 oktober 2017

Blog

In de praktijk zien we dat steeds flexibeler wordt omgegaan met de aanschaf en de huur van vastgoed. Het is goed om vooraf te realiseren als ondernemer,...

Lees verder
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanuit fiscaal perspectief
Vrijdag 18 augustus 2017

Actueel

In het eerdere artikel van 29 juni 2017 kon u lezen wat de wijzigingen zijn in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018. In het artikel werd...

Lees verder
Een betrokken familie bij het familiebedrijf
Woensdag 26 juli 2017

Blog

Net voor de zomervakantie maakten we weer een mooie bijeenkomst mee  in de woonkamer van de eigenaren van een familiebedrijf. De aanleiding voor deze bijeenkomst  was  de...

Lees verder
Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018
Donderdag 29 juni 2017

Actueel

Aanleiding In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met de indiening...

Lees verder