Huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

30 november 2017

Aanleiding

In september 2013 presenteerden de politieke partijen D66, PvdA en VVD een initiatiefwetsvoorstel voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Deze politieke partijen beoogden met de indiening van dit wetsvoorstel de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken tot dat wat de beide echtgenoten ten tijde van en door hun huwelijk door hun inspanning inbrengen. De initiatiefnemers willen hiermee aansluiten bij wat de meerderheid van de bevolking wenselijk vindt en wat internationaal gebruikelijk is.

Het initiatiefwetsvoorstel is op 28 maart 2017 door de Eerste Kamer aanvaard. Het voornemen van de regering is om het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking te laten treden voor huwelijken die vanaf die datum worden gesloten.

Nadere verkenning

In zijn brief van 14 april 2017 beantwoordt staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal vragen in verband met het initiatiefwetsvoorstel. De vragen hebben betrekking op:

  1. Het al dan niet overgaan van het eigenwoningverleden bij in beperkte gemeenschap van goederen gehuwde partners;
  2. De fiscale gevolgen van voorhuwelijkse privéschulden aangegaan voor de gezamenlijke eigen woning;
  3. De fiscale gevolgen van het vergoedingsrecht van het artikel 1:87 van het Burgerlijk Wetboek (BW); en
  4. Het verschil in fiscale gevolgen tussen een ondernemer in de inkomstenbelasting en een ondernemer in de vennootschapsbelasting die staande het huwelijk overgaat van een beperkte naar de algehele gemeenschap van goederen.

In dit nieuwsartikel wordt op de bovenstaande vragen niet inhoudelijk ingegaan, maar wordt verwezen naar de voornoemde brief waarin een antwoord is gegeven op deze vragen en worden de bij de vragen aangedragen voorbeelden uitgewerkt. Voor de geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/04/14/beantwoording-vragen-over-beperking-wettelijke-gemeenschap-van-goederen.

In het huidige, dat wil zeggen tot 1 januari 2018 geldende, huwelijksvermogensrecht is het wettelijke standaardstelsel de algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen na de huwelijkssluiting in de gemeenschap valt, net als giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien dit wenselijk is, kan het huwelijksgoederenregime anders geregeld worden door het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van de huwelijksgemeenschap.

Het initiatiefwetsvoorstel introduceert als standaardstelsel in het huwelijksvermogensrecht de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren.

Voor mensen die in het huwelijk treden nadat het initiatiefwetsvoorstel per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of samen tijdens het huwelijk zijn verkregen en de eventuele goederen die vóór het huwelijk aan de echtelieden gezamenlijk toebehoorden. Het eigen vermogen van de echtgenoten dat vóór de trouwdatum is opgebouwd, als ook de erfenissen en schenkingen behoren niet langer tot de huwelijksgoederengemeenschap. Tot de gemeenschap gaan – kort gezegd – ook behoren gezamenlijke schulden van vóór het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de echtelieden gezamenlijk toebehoorden en schulden die tijdens het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot tijdens het huwelijk worden verkregen.

Van het hiervoor beschreven standaardstelsel op basis van het initiatiefwetsvoorstel kan worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld de voorkeur geven aan een algehele gemeenschap van goederen, kunnen zij dit bij de aanvang van het huwelijk, of tijdens het huwelijk, door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij de notaris bewerkstelligen.

Gevolgen nieuw huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe standaardstelsel van de beperkte gemeenschap zal tot andere civielrechtelijke en fiscale gevolgen leiden dan het huidige standaardstelsel van de algehele gemeenschap. Daarnaast geldt dat het stelsel een (nog) deugdelijke(r) administratie vereist voor de echtelieden. Immers, als gevolg van de introductie van het nieuwe standaardstelsel ontstaan drie vermogens:

  1. Het voorhuwelijkse vermogen van de man;
  2. Het voorhuwelijkse vermogen van de vrouw;
  3. Het tijdens het huwelijk opgebouwde gezamenlijke vermogen.

Een eenvoudig voorbeeld, grotendeels ontleend aan het verslag van de deskundigenbijeenkomst van 7 februari 2017 met de Commissie voor Veiligheid en Justitie, zoals geplaatst op de website van de Eerste Kamer, moge de werking van het nieuwe standaardstelsel verduidelijken.

Voorbeeld

De heer en mevrouw Pietersen zijn met elkaar getrouwd in 2018. De heer Pietersen erft ná de huwelijkssluitingsdatum in 2018 in de loop van dat jaar een familiebedrijf ter waarde van  € 800.000. In het nieuwe stelsel is die onderneming ook een privéonderneming. Er is daarnaast een beperkte gemeenschap ter waarde van € 200.000.  Mevrouw Pietersen heeft in dit voorbeeld  geen eigen privévermogen en er zijn geen kinderen.

Uitwerking

Als de huidige tarieven van de Successiewet gehanteerd worden en de heer Pietersen plotseling overlijdt, vererft er € 900.000, namelijk € 800.000 privévermogen van de heer Pietersen en € 100.000 uit het gemeenschappelijke vermogen wat onverdeeld aan de heer Pietersen toebehoort. Dit houdt in dat er ruim € 200.000 boven de vrijstelling voor echtgenoten zit, deels in het 10%-tarief en deels in het 20%-tarief. Als de heer en mevrouw Pietersen in de wettelijke gemeenschap zouden zitten, zou de onderneming in de gemeenschap zitten, € 800.000, en de € 200.000 zou ook tot de gemeenschap behoren. € 500.000, namelijk de helft van het totale vermogen van € 1 miljoen - dat is onder de vrijstelling van ruim € 600.000 – zou zonder de heffing van erfbelasting naar mevrouw Pietersen vererven.

Slot

Met dit wetsvoorstel wordt ook het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen geregeld. Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast. Hierover meer in een volgend nieuwsartikel.

De wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht hebben ook gevolgen binnen het familiebedrijf. Als adviseurs voor familiebedrijven helpen wij u graag bij het vinden van een oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Belastingaangiften Fiscale zaken Testament

Meer informatie?

Gerelateerde blogs

1 juli 2021

Waarom een testament noodzakelijk is
Testament Fiscale zaken

In de praktijk kom ik vaak testamenten bij onze cliënten tegen. Het testament is opgesteld door een notaris en daarna is het testament in een...

Bekijk

26 mei 2021

Succesvolle overdracht van het familiebedrijf
Fiscale zaken Familiestatuut

Het succes van bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf staat of valt met de voorbereiding. Omdat je rekening moet houden met veel verschillende factoren is het van...

Bekijk

30 april 2021

Aandachtspunten bij het familiebedrijf
Fiscale zaken Familiestatuut

Onlangs verscheen een bericht van de NOS dat grote familiebedrijven bang zijn voor het verliezen van belastingvoordeel. Het belastingvoordeel waar de NOS op doelt is...

Bekijk

16 april 2021

Financiering van het familiebedrijf binnen de familie
Fiscale zaken Waardering

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie komt het vaak voor dat de oud-eigenaar de overname of de onderneming (gedeeltelijk) financiert. Voor zowel de onderneming als...

Bekijk

9 april 2021

Echtscheiding in het familiebedrijf
Ondernemingsvorm Belastingaangiften

Ook in het familiebedrijf komt het helaas voor dat het huwelijk van de ondernemer en zijn/haar partner (al dan niet meewerkend) stuk gaat en dat...

Bekijk

24 maart 2021

De familie-V.O.F.
Ondernemingsvorm Fiscale zaken

Familiebedrijven worden in verschillende rechtsvormen uitgeoefend. Vanuit fiscaal oogpunt of wanneer de risico’s toenemen worden er vaak BV-structuren toegepast. Als deze structuur goed is opgezet...

Bekijk

26 januari 2021

Familiestatuut
Fiscale zaken Bedrijfsopvolging

Eerder schreven we al over het familiestatuut ( volg deze link ). Het familiestatuut kan helpen om familie en bedrijf goed op elkaar af te...

Bekijk

26 januari 2021

Familiebedrijf (man-vrouwfirma)
Belastingaangiften Ondernemingsvorm

In de praktijk zien we vaak de situatie dat een man zijn onderneming begint in de vorm van een eenmanszaak. Enkele jaren na de start...

Bekijk

29 oktober 2020

Spaargeldvluchtelingen
Belastingaangiften Fonds voor gemene rekening

In 2019 was er een voorstel tot wijziging van box 3 om spaarders te ontzien. Het voorstel zag er zo uit dat spaarders met een...

Bekijk

3 september 2020

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
Fiscale zaken Belastingaangiften

In mijn blog van 14 mei 2020 heb ik een aantal citaten van prof. dr. L.G.M. Stevens weergegeven. Ik laat prof. dr. L.G.M. Stevens nogmaals...

Bekijk

25 juni 2020

De jaarrekeningbespreking
Administratieve ondersteuning Jaarrekening

De jaarrekening Elke ondernemer zal jaarlijks zijn jaarcijfers moeten (laten) opmaken. Van een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) tot ondernemingen met 100 personeelsleden. Voor veel ondernemers...

Bekijk

11 juni 2020

Na regen komt zonneschijn, of toch niet …….
Belastingaangiften Administratieve ondersteuning

De zomer komt er weer aan, de coronacrisis neigt wat meer naar de achtergrond te verdwijnen en we gaan ons normale leven langzamerhand weer oppakken....

Bekijk

14 mei 2020

Solidariteit?!
Fiscale zaken Belastingaangiften

Solidair of solitair? Het zijn woorden die nogal eens de titel van een boek weergeven, of als kop boven een artikel prijken.  Solidair. Volgens Van...

Bekijk

6 februari 2020

Aandachtspunten voor het familiebedrijf
Testament Belastingaangiften

Familie en bedrijf zijn vaak sterk met elkaar verweven. Zoals we al eerder schreven in onze blogs vormen de onderneming, eigendom en familie de kern...

Bekijk

12 december 2019

Wat u nog moet doen voor het nieuwe jaar begint
Accountancy Familiestatuut

Van Lienden & Kooistra biedt u graag de VLK-Actiepunten-2019  aan. Wij hebben in deze digitale brochure enkele belangrijke thema’s uit de Belastingplannen 2020 en andere...

Bekijk

14 november 2019

De nieuwe kleineondernemersregeling: wat gaat dat voor u betekenen?
Belastingaangiften Financiering

Vanaf 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleineondernemersregeling in werking, de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB). Kortgezegd houdt de nieuwe regeling in dat ondernemers geen...

Bekijk

1 oktober 2019

4 tips voor het indienen van de btw-aangifte
Accountancy Administratieve ondersteuning

Het is weer oktober en misschien is het voor jou als ondernemer ook tijd om de btw-aangifte in te dienen. In deze blog geef ik...

Bekijk

26 juni 2019

Familie-ondernemers leren met en van elkaar bij Familiebedrijvigheid
Bedrijfsopvolging Estate planning

Duurzaam rendement Duurzaam rendement verbeteren in je familiebedrijf is het centrale thema van onze exclusieve training voor familieondernemers. Als je rendement wilt verbeteren moet je...

Bekijk

2 mei 2019

Het binden en boeien van werknemers bij familiebedrijven
Fiscale zaken Salarisadministratie en salarisverwerking

In een eerdere  blog  schreven we over het driecirkelmodel binnen het familiebedrijf. Het driecirkelmodel beschrijft kortgezegd de complexiteit van het familiebedrijf. Met het driecirkelmodel kan...

Bekijk

21 december 2018

Balans privé en zakelijk in het familiebedrijf
Familiestatuut Fiscale zaken

Bij familiebedrijven lopen zakelijk en privé vaak door elkaar heen. Dat zorgt enerzijds voor verbondenheid en kracht, maar het kan ook voor spanning en onduidelijk...

Bekijk

16 oktober 2018

Fiscaal instrumentalisme op de schop
Financiering Belastingaangiften

Nieuwe bezems (lees: nieuwe bewindslieden) vegen schoon. Dit moet de gedachte geweest zijn van de wetgever bij de aangekondigde rekening-courantmaatregel voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA's). Deze verrassende...

Bekijk

1 juni 2018

Ervaringen van een stagiair
Accountancy Fiscale zaken

In het kader van mijn opleiding Fiscaal Recht & Economie aan de HAN in Arnhem, kreeg ik de opdracht om tijdens het tweede studiejaar stage...

Bekijk

5 april 2018

Vitaliteit in het (familie)bedrijf
HRM advies Werving en Selectie

Wat heeft een sinaasappel te maken met communicatie? Het was allemaal te lezen in de blog van collega Henk van Ginkel , die vorige maand...

Bekijk

8 maart 2018

De innovatiekracht van familiebedrijven
Fiscale zaken

Uit onderzoek van de Nyenrode Business Universiteit blijkt dat familiebedrijven niet onder doen op het gebied van innovatie. Volgens het onderzoek hebben ruim 62% van...

Bekijk

15 februari 2018

Waarderen onderneming en waarde Cryptocurrency
Belastingaangiften Waardering

Regelmatig worden wij verzocht om de waarde van een onderneming te bepalen. In een (ver)kooptraject is deze waarde zelden of nooit de prijs die u...

Bekijk

8 februari 2018

Opvolging binnen het familiebedrijf in de praktijk
Familiestatuut Fonds voor gemene rekening

‘Onze wens is dat ons bedrijf binnen de familie overgaat naar onze zoon en dochter, waarbij overgang naar onze schoondochter en schoonzoon niet aan de...

Bekijk

21 december 2017

De fiscale voordelen van huurdersinvesteringen in vastgoed
Fiscale zaken Vastgoed

In  deze blog hebben wij informatie gegeven hoe investeringen in vastgoed behandeld kunnen worden en welke regels er zijn met betrekking tot de afschrijving. Deze...

Bekijk

14 december 2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanuit fiscaal perspectief
Belastingaangiften Bedrijfsopvolging

In het eerdere artikel van 30 november 2017 kon u lezen wat de wijzigingen zijn in het nieuwe huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018. In het...

Bekijk

7 december 2017

Een meewerkende partner. Fiscaal voordelig!
Fiscale zaken Ondernemingsvorm

Werkt uw partner mee in uw zaak en ontvangt hij of zij een passende beloning?  Indien uw partner meewerkt in de zaak, is het alleszins...

Bekijk

26 oktober 2017

Bedrijfsopvolging
Familiestatuut Rendementsadvies

Opvolging in het familiebedrijf: begin er op tijd mee! Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven is een familiebedrijf en leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan...

Bekijk

20 oktober 2017

Van eenmanszaak naar ‘familiebedrijf’ V.O.F.
Familiestatuut Fiscale zaken

Vaak starten ondernemingen als eenmanszaak. In veel gevallen werkt de partner van deze ondernemer mee in de onderneming. Werkzaamheden van de partner kunnen bijvoorbeeld het...

Bekijk

15 september 2017

Overdracht aandelen vastgoed-BV binnen familie: let op de vrijstellingen!
Testament Fiscale zaken

In de rechtspraak doet zich de laatste tijd steeds vaker de situatie voor dat een rechter zich heeft uitgelaten over de vraag of de schenking...

Bekijk

27 juli 2017

Rechter oordeelt dat bevallen ZZP’ers tussen 2004 en 2008 alsnog recht hebben op een uitkering
Fiscale zaken

De Centrale Raad van Beroep heeft 27 juli 2017 geoordeeld in de zaak waarin drie vrouwen een zwangerschapsuitkering eisten voor de periode 2004-2008. Met behulp...

Bekijk

6 juni 2017

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Financiering Pensioen

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft...

Bekijk

7 maart 2017

Fiscus kijkt mee bij waardering familiebedrijf
Bedrijfsopvolging Fiscale zaken

De waardering van het familiebedrijf is vanuit fiscaal oogpunt een hot issue. De Belastingdienst kijkt namelijk kritisch mee met de waarderingsmethodiek die is toegepast en...

Bekijk

7 maart 2017

Financiering van het familiebedrijf door familie
Belastingaangiften Familiestatuut

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie komt het vaak voor dat de oud-eigenaar de overname of de onderneming (gedeeltelijk) financiert. Voor zowel de onderneming als...

Bekijk

7 maart 2017

Sociaal verzekerd of niet?
Online salarissen Salarisadministratie en salarisverwerking

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s...

Bekijk

7 maart 2017

Bedrijfsopvolging regelen bij (onverwacht) overlijden
Testament Bedrijfsopvolging

Het kan zo zijn dat je als ondernemer reeds plannen hebt gemaakt over de opvolging van het bedrijf. Je weet wie de beoogde opvolger is...

Bekijk
Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven

Accountants & adviseurs Barneveld

Meer informatie

Accountants & adviseurs Rhenen

Meer informatie