Informatie en adviezen betreffende het Coronavirus

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet daarom ook besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Het pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat personeel kan worden doorbetaald, biedt zelfstandigen een overbrugging, en maakt via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Handig overzicht acht aanvraagperiodes NOW-regeling

Het UWV heeft een handig overzicht gemaakt van de verschillende aanvraagperiodes van de NOW-regeling in 2020, 2021 en 2022.

Download PDF NOW-periodes

De steunmaatregelen op een rij

Dit informatieblad geeft een overzicht van de uitbreiding van het steun- en herstelpakket.

Download de PDF 
 

 

Deze informatie is bijgewerkt tot en met 2 juni 2022. De ontwikkelingen worden door onze adviseurs op de voet gevolgd. Wij doen er alles aan u zo volledig mogelijk te blijven informeren over de voor u relevante onderwerpen.

Meer informatie?

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus en overheidsmaatregelen daartegen kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Inmiddels kent de NOW-regeling achtst aanvraagperiodes.

De belangrijkste voorwaarden op een rij

De achtste (en voorlopig laatste) aanvraagperiode beslaat de maanden januari, februari en maart 2022. Een aantal voorwaarden blijven gelijk aan die van de NOW 5.0:

 • ten minste 20% omzetverlies in het eerste kwartaal 2022. De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden januari 2022 tot en met maart 2022 (omzetperiode).
 • het maximale vergoedingspercentage is 85%;
 • de maximale vergoeding per werknemer bedraagt twee keer het maximum dagloon;
 • de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%.

Er is een kleine wijziging in de berekening van de forfaitaire opslag, de opslag voor werkgeverskosten. Dit komt omdat het systeem waarin de loongegevens staan die de basis vormen voor de NOW-tegemoetkoming, de polisadministratie, is gewijzigd per 1 januari. De berekening van de NOW is daaraan aangepast om de vergoeding gelijk te houden. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

Aanvragen voor de achtste periode van de NOW-maatregel kon tot en met 13 april 2022. Deze financiële regeling is nu gesloten en kan niet meer worden aangevraagd.

Definitieve aanvragen

Het loket voor de definitieve berekening voor de tweede periode NOW (juni-september 2020) is vanaf 15 maart 2021 open. De einddatum voor deze termijn is 31 maart 2022. Voor de derde periode NOW (oktober-december 2020) kan de definitieve berekening worden aangevraagd van 4 oktober 2021 tot en met 22 februari 2023, voor de vierde en vijfde periode (respectievelijk januari-maart 2021, april – juni 2021 en juli - september 2021) loopt de termijn van 31 januari 2022 (vierde en vijfde tranche) / 1 juni 2022 (zesde tranche) tot en met 22 februari 2023. Vanaf 1 juni 2022 kan vaststelling van de subsidie NOW-5 (november tot en met december 2021) worden aangevraagd. Het vaststellingsloket is open tot en met 22 februari 2023. Voor NOW 6.0 kan vanaf 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023 een definitieve aanvraag worden ingediend.

Via de site nowchecker kan een simulatieberekening gemaakt worden van de te verwachten eindafreking voor de NOW-periodes die aangevraagd zijn.

Onze adviseurs zijn graag bereid u hierin bij te staan of de (definitieve) aanvraag voor u te verzorgen. Onze relaties zullen hierin pro-actief benaderd worden door onze adviseurs.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

Per 1 oktober 2020 is in de Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. Net als bij de vermogenstoets in het Bbz wordt de toets op beschikbare geldmiddelen zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Dit zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming en het weer kunnen beginnen met de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Nadere voorlichting hierover aan ondernemers en gemeenten volgt op korte termijn.

De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner word meegeteld het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2 geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

Deze financiële regeling is gesloten en dus niet meer aan te vragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Vanwege de op 26 november 2021 aangescherpte coronamaatregelen is er een nieuwe TVL-periode: TVL Q4 2021. De TVL Q4 2021 is bedoeld voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020. In vorige TVL-periodes was het omzetverlies 30%. 

 • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%.
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
 • Het maximale subsidiebedrag is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
 • Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% omzetverlies in het vierde wartaal (Q4 2021) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 (Q4 2019) óf het eerste kwartaal van 2020 (Q1 2020). De meest gunstige referentieperiode mag worden gekozen: Q4 2019 of Q1 2020.
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, en heeft minimaal één vestiging in Nederland. Die vestiging heeft een aparte voordeur of opgang los van het huisadres. Op deze vestigingseis gelden een paar uitzonderingen:
  - Horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30, 51.10.
  - Markthandel met SBI-code 47.81.1, 47.81.9, 47.82, 47.89.1, 47.89.2 en 47.89.9.
  - Taxivervoer met SBI-code 49.32 en 49.39.1.
  - Auto-en motorrijscholen met SBI-code 85.53.
  - Luchtballonvaart & recreatieve sportvliegtuigen met SBI-code 51.10.
  - Binnenvaart (SBI 50.40), zee- en kustvaart (SBI 50.20), goederenvervoer over de weg (SBI 49.41), verhuisvervoer (SBI 49.42), post- en koeriersdiensten (SBI 53.10 en 53.20).
 • Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor overheidssteun voor de vaste lasten omhoog van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt alleen voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen. Voor bedrijven in de visserij is het maximale bedrag aan staatssteun € 345.000 in TVL Q4 2021, voor bedrijven in land- en tuinbouw is dat € 225.000.

Ondernemers konden TVL Q4 2021 tot 11 februari 2022 17.00 uur aanvragen. 

UPDATE 16 DECEMBER 2021: Het kabinet kondigde in haar brief van 14 december 2021 aan dat voor het eerste kwartaal van 2022 aangesloten wordt bij de TVL zoals deze gold in het vierde kwartaal van 2021. Om in aanmerking te komen moet dus minimaal 30% omzetverlies zijn geleden in het eerste kwartaal van 2022. Het subsidiepercentage blijft 100% en ook de subsidiebedragen blijven gelijk: € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven. 

UPDATE 2 JUNI 2022: Heeft u Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 aangevraagd? En nog niet uw werkelijke omzet aan ons doorgegeven? Dan heeft u nog een allerlaatste kans dit voor 10 juni 2022 te doen. Voor TVL Q2 2021 heeft u tot 20 juli 2022 de tijd.

 Zie voor meer informatie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze financiële regeling is gesloten en dus niet meer aan te vragen.

Belastingmaatregelen

Tot en met 30 september 2021 kon bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

De Belastingdienst kan een betaalverzuimboete opleggen indien een aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaald is. Deze betaalverzuimboete wordt echter vernietigd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat het op aangifte verschuldigde bedrag niet is betaald.
 • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepeld uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

Tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis worden door de Belastingdienst toch naheffingsaanslagen verstuurd voor de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is ontvangen. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betaalverzuimboeten) hoeven níet te worden betaald. De Belastingdienst verstuurt deze naheffingsaanslagen zodat belastingplichtigen een overzicht hebben van de belastingschuld die na het einde van het bijzonder uitstel afgelost moet worden.

De ingangsdatum van de betalingsregeling is verder opgeschoven van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022. Bovendien wordt de terugbetalingstermijn verlengd van 36 maanden naar 60 maanden. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Het kabinet onderzoekt voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 oktober 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) was wegens de coronacrisis versoepeld tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli 2021 tellen enkel de uren mee die de ondernemers daadwerkelijk aan de onderneming besteden.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is ook in 2021 verruimd. De vrije ruimte voor 2021 bedraagt 3% over de eerste € 400.000 loonsom per werkgever en 1,18% over het meerdere. Met de extra vrije ruimte krijgen werkgevers meer ruimte om eventuele thuiswerkvergoedingen die niet onder de gerichte vrijstellingen vallen, onbelast te vergoeden. Daarnaast is het mogelijk om onder voorwaarden bepaalde thuiswerkgerelateerde kosten onbelast te vergoeden, zoals bijvoorbeeld Arbo voorzieningen en ICT-middelen. Bij Arbo voorzieningen kan gedacht worden aan het faciliteren van een ergonomisch verantwoorde werkplek, waaronder een bureaustoel. Onder ICT-middelen valt bijvoorbeeld een noodzakelijke laptop.

Als een belastingaanslag niet op tijd betaald kan worden, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Omdat ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk kunnen hebben, is het aangepaste tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 0,01%. Dit zorgt ervoor dat ondernemers de komende tijd ook vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die afgelost moet worden. Op 1 januari 2022 wordt de invorderingsrente 1%, op 1 juli 2022 2%, op 1 januari 2023 3% en op 1 januari 2024 4%.

UPDATE 30 NOVEMBER 2021: De invorderingsrente zou met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd van 0,01% naar 1%. Deze verhoging is een half jaar uitgesteld; tot 1 juli 2022. Daarna wordt de invorderingsrente per half jaar stapsgewijs verhoogd met 1%-punt tot en met 1 januari 2024. Op 1 juli 2022 gaat deze rente dus naar 1%, met ingang van 1 januari 2023 naar 2% en per 1 juli 2023 naar 3%. Met ingang van 1 januari 2024 is de invorderingsrente weer op het oude niveau van 4%. 

Voor ondernemers die nog openstaande belastingschulden hebben onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis wordt het uitstel van betaling van belastingen over het vierde kwartaal van 2021 verlengd. Hiervoor hoeft geen actie te worden ondernemers. Dit verlengde uitstel van betaling geldt voor alle belastingen die op grond van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis voor uitstel in aanmerking komen en waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt, bijvoorbeeld de kwartaalaangiftes btw over het laatste kwartaal van 2021. Deze belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet worden afgelost.

Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen uitstel van betaling aan vragen voor de betaling van hun belastingen over het vierde kwartaal.

UPDATE 31 JANUARI 2022: Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen tot en met 31 maart 2022. Het uitstel liep anders af op 31 januari 2022 en sluit nu weer aan bij de duur van de andere maatregelen uit het steunpakket.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Indien het inkomen aanzienlijk gedaald is door de coronacrisis waardoor noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betaald kunnen worden, dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) mogelijk helpen. De TONKregeling is gebaseerd op de ‘bijzondere bijstand’ en is sinds maart aan te vragen of kan binnenkort worden aangevraagd. Dit verschilt per gemeente. Zo'n aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

De TONK-regeling kan worden aangevraagd via de website van de gemeente waarin u woonachtig bent. De voorwaarden voor de TONK-regeling zijn:

 • De aanvrager is 18 jaar of ouder;
 • Het inkomensverlies is aanzienlijk als gevolg van de coronacrisis;
 • De woonkosten kunnen niet meer uit het huishoudinkomen of het vermogen worden betaald;
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op de WW-uitkering, zijn er onvoldoende inkomsten om de woonlasten (hypotheek, kosten van gas, water en elektriciteit, servicekosten en gemeentelijke belastingen) te betalen. 

De tegemoetkoming geldt voor maximaal 6 maanden (tot en met juni 2021). Als de tegemoetkoming bijvoorbeeld op 1 april 2021 wordt aangevraagd, bestaat er ook nog recht op de TONK voor januari, februari en maart 2021 als dat nodig is.

Deze financiële regeling is gesloten en dus niet meer aan te vragen.

Belangrijke websites

Op deze website kan worden doorgeklikt naar de websites van de diverse bancaire instellingen waarop de mogelijkheden van uitstel van aflossingen (en rente) te lezen zijn, om op deze wijze tijd te creëren voor herstel van liquiditeit tijdens de coronacrisis. Ons is bekend dat verschillende bancaire instellingen pro-actief hun relaties benaderen wat de mogelijkheden zijn. Andere banken kiezen voor een reactie houding. Bij vragen hierover, is ons advies om hierover contact te hebben met uw relatiebeheerder bij de bank.

Familiebedrijvigheid is ons DNA

Persoonlijk, gedreven en onderscheidend. Met deze drie kernwaarden staat Van Lienden & Kooistra klaar als adviseur voor uw familiebedrijf. Een familiebedrijf is niet zomaar een bedrijf. Het is méér dan een bedrijf. Wij weten dat maar al te goed.

Alles voor familiebedrijven