Vermelding reden van ontslag

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er veel wetswijzigingen doorgevoerd. Eén van deze wetswijzigingen is de vermelding van reden voor ontslag. De minister van SZW en het UWV hebben deze wetswijziging toegevoegd. Dit is om fraude te voorkomen. 

Helaas komt het al jaren voor dat mensen een uitkering ontvangen zonder dat zij daar recht op hebben. De laatste jaren neemt het aantal fraudegevallen toe. Dit is de reden voor de aanscherping hiervan. 

Wanneer kan iemand in aanmerking komen voor een WW-uitkering?

 1. De werkgever moet het dienstverband stopgezet hebben.
 2. De beëindiging van het dienstverband mag geen dringende reden hebben.
 3. De reden van ontslag moet vermeld worden op de loonaangifte (nieuw).

Voorheen kon de werknemer bij de eerste twee redenen al (onterecht) aangeven dat hieraan voldaan werd en de uitkering werd toegewezen. 

Door de nieuwe toevoeging kan het UWV makkelijker over de juiste informatie beschikken. Wanneer dit niet of onjuist vermeld wordt kan het handhavingsteam van de Belastingdienst daarop controleren. Indien de gegevens niet kloppen kunnen zij een boete uitschrijven wegens een onjuiste loonaangifte. De werknemer ontvangt dan geen WW-uitkering of de ontvangen uitkering moet worden terugbetaald, onder eventuele verhoging van een boete. 

Geeft u bij ontslag aan de salarisadministratie door wat de reden hiervan is? Dit kan zijn:

 1. Opzegging door werkgever binnen de proeftijd;
 2. Ontbinding door rechter op verzoek van werkgever;
 3. Beëindiging overeenkomst met wederzijds goedvinden op initiatief van werkgever;
 4. Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, toedoen van werknemer of op initiatief van werknemer;
 5. Opzegging door werkgever om dringende reden (ontslag op staande voet);
 6. Einde van rechtswege vanwege verstrijken duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
 7. Einde van rechtswege, om een andere reden (intreden wegens ontbindende voorwaarde, pensionering, overlijden ed.);
 8. Arbeidsongeschiktheid met toestemming van het UWV;
 9. Bedrijfseconomische reden met toestemming van het UWV.

Vragen over ontslagprocedure of andere vragen op Personeelsgebied? Wij denken graag met u mee!

Kelly van Ravenhorst

HRM Adviseur

kelly@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Inhuur als zzp'er direct na ontslag op staande voet
Woensdag 12 mei 2021

Actueel

Een werknemer kan op staande voet ontslagen worden wanneer er een dringende reden is op grond waarvan van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst nog...

Lees verder
Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd
Donderdag 18 februari 2021

Actueel

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van...

Lees verder
Ontslag op staande voet wegens overtreding gedragsregels werkgever
Donderdag 09 juli 2020

Actueel

Ontslag op staande voet wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegtermijn wordt beëindigd. Zowel de werkgever als de werknemer heeft de bevoegdheid om over te gaan tot...

Lees verder
Vermelding reden van ontslag
Maandag 09 maart 2020

Blog

Met ingang van 1 januari 2020 zijn er veel wetswijzigingen doorgevoerd. Eén van deze wetswijzigingen is de vermelding van reden voor ontslag. De minister van SZW en...

Lees verder
Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan
Donderdag 31 oktober 2019

Actueel

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen...

Lees verder
Training Werken met Nmbrs
Dinsdag 28 mei 2019

Blog

Vorige week woensdag werd de tweede Nmbrs-trainingsavond georganiseerd. Deze keer op onze vestiging in Barneveld. Ook nu weer een mooie opkomst! En wat hebben we het leuk...

Lees verder
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste
Donderdag 13 december 2018

Actueel

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende...

Lees verder
Ontslag op staande voet
Donderdag 08 november 2018

Actueel

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te...

Lees verder
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut
Donderdag 18 oktober 2018

Actueel

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beƫindiging van...

Lees verder
Recht op doorbetaalde vakantie na einde loondoorbetalingsverplichting
Donderdag 28 juni 2018

Actueel

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat geldt ook voor werknemers, die langdurig en geheel arbeidsongeschikt zijn...

Lees verder