Sociaal verzekerd of niet?

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s af middels een persoonlijke verzekering. Als je hiervoor niets geregeld hebt kan langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid tot flinke financiële problemen leiden.

In beginsel ben je als ondernemer niet sociaal verzekerd als je niet tegen je wil ontslagen kunt worden. Hiervan is sprake als je als bestuurder/ aandeelhouder beslissende zeggenschap hebt binnen de algemene vergadering van aandeelhouders

Hoe zit dit binnen een familiebedrijf?

 

BV-structuur

Familieleden als die als aandeelhouder en bestuurder betrokken zijn bij het bedrijf zijn niet sociaal verzekerd. Dit geldt ook voor minderheidsaandeelhouders ,mits 70% van de aandelen in bezit zijn van familieleden.

Voorbeeld:

Het aandelenkapitaal van Family BV is als volgt verdeeld:

- Vader: 60%

- Zoon Ad: 20%

- Zoon Bas: 20%

Vader, Ad en Bas zijn allen bestuurder van Family B.V. In principe zouden Ad en Bas door vader ontslagen kunnen worden en zou je kunnen veronderstellen dat Ad en Bas verplicht sociaal verzekerd zijn. Aangezien het kapitaal voor meer dan 70% in bezit is van familieleden en Ad en Bas ook bestuurder zijn wordt er echter geen gezagsverhouding verondersteld en zijn Ad en Bas op grond hiervan niet sociaal verzekerd.

Stel dat Ad en Bas wel aandeelhouder maar geen bestuurder van Family BV zijn. In dat geval worden Ad en Bas als gewone werknemers aangemerkt en zijn zij wel  verplicht sociaal verzekerd.

Om onaangename verrassingen te voorkomen is het erg belangrijk om binnen een samenwerkingsverband of familiebedrijf goed te inventariseren of er bij alle betrokken personen wel of geen sprake is van sociale verzekeringsplicht. Ook is het van belang om met elkaar duidelijke afspraken te maken over hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met doorbetalen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zodat alle betrokkenen een zorgvuldige afweging kunnen maken over het afdekken van persoonlijke (financiële) risico’s.

Binnen de BV-structuur is de aandeelhoudersovereenkomst een geschikt middel om afspraken hierover vast te leggen.

 

Vennootschap onder Firma

Binnen een vennootschap onder firma (VOF) zijn alle vennoten per definitie niet sociaal verzekerd. De VOF-overeenkomst is in dit geval een geschikt middel om afspraken over wel of niet verzekeren vast te leggen. Dit geldt ook voor het uitbetalen van privé-onttrekkingen en de gevolgen voor de winstdeling tijdens periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Binnen de BV-structuur zijn er mogelijkheden om op het gebied van sociale verzekeringsplicht te sturen. Iedere situatie is uniek en er bestaat volgens ons dan ook geen standaard oplossing. Dit vraagt om maatwerk-advisering waarbij het bedrijfsbelang en persoonlijke belangen zorgvuldig afgewogen moeten worden.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs.

Neem direct contact op
Datum einde arbeidscontract
Donderdag 13 juni 2019

Actueel

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor een andere dag worden aangewezen. Bij opzegging...

Lees verder
Training Werken met Nmbrs
Dinsdag 28 mei 2019

Blog

Vorige week woensdag werd de tweede Nmbrs-trainingsavond georganiseerd. Deze keer op onze vestiging in Barneveld. Ook nu weer een mooie opkomst! En wat hebben we het leuk...

Lees verder
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd
Donderdag 07 februari 2019

Actueel

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende...

Lees verder
Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst
Donderdag 31 januari 2019

Actueel

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was gedaan op voorwaarde van gelijkblijvend...

Lees verder
Bedrijfsoverdracht binnen de familie via een Commanditair Vennootschap
Donderdag 18 januari 2018

Blog

Bedrijfsoverdracht is een belangrijk thema binnen familiebedrijven. Zo hebben we onlangs een bedrijfsoverdracht afgerond via een Commanditaire Vennootschap (CV) . In deze mooie opdracht oefenden vader, moeder...

Lees verder
Onroerend goed - drempel voor opvolging?
Vrijdag 05 januari 2018

Blog

Familiebedrijven kunnen te maken krijgen met bedrijfsopvolging. Maar is het financieel gezien wel haalbaar dat kinderen het bedrijf overnemen? Het aanwezige onroerend goed kan de waarde van...

Lees verder
Van eenmanszaak naar ‘familiebedrijf’ V.O.F.
Vrijdag 20 oktober 2017

Blog

Vaak starten ondernemingen als eenmanszaak. In veel gevallen werkt de partner van deze ondernemer mee in de onderneming. Werkzaamheden van de partner kunnen bijvoorbeeld het voeren van...

Lees verder
Post Image
Sociaal verzekerd of niet?
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Als zelfstandige ben je niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen zoals ziektewet,  uitkering bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandige ondernemers dekken een deel van deze risico’s af middels...

Lees verder
Post Image
Het belang van een familiebijeenkomst voor zakelijke belangen
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Er zijn verschillende omstandigheden waarbij de belangen van het familiebedrijf de persoonlijke belangen van de gezins- of familieleden raken. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsopvolging of wijzigingen in...

Lees verder