Het laatste nieuws voor uw familiebedrijf

Het nieuws gaat razendsnel, maar bij Van Lienden & Kooistra zitten we er bovenop. Hier brengen we actualiteiten op het gebied van politieke besluitvorming en de financiële en fiscale regelingen die voor uw familiebedrijf van belang kunnen zijn.

Neem direct contact op
Aftrek dieetkosten
Donderdag 16 mei 2019

Actueel

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven...

Lees verder
Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract
Donderdag 16 mei 2019

Actueel

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd...

Lees verder
Afzien van vergoeding door vrijwilliger
Donderdag 09 mei 2019

Actueel

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien...

Lees verder
Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis
Donderdag 09 mei 2019

Actueel

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn...

Lees verder
WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel
Donderdag 02 mei 2019

Actueel

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden...

Lees verder
Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband
Donderdag 02 mei 2019

Actueel

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken....

Lees verder
Aftrek hypotheekrente na scheiding
Donderdag 25 april 2019

Actueel

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij onderling afspreken hoe de...

Lees verder