Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor uw oudedagsvoorziening, de liquiditeit in uw onderneming en de voorzieningen ten behoeve van uw (ex-)partner. Vanaf 1 april 2017 kan het opgebouwde pensioen worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

In de Wet uitfasering PEB is een coulance-periode van 3 maanden opgenomen, zodat verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer vanaf 1 juli 2017 niet langer mogelijk is. Dienaangaande eindigt niet alleen de pensioenopbouw in eigen beheer, maar dient u daarnaast ook een aantal beslissingen te nemen over uw tot dat moment opgebouwde pensioen.

Om te komen tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer bevat de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer drie mogelijkheden, te weten:

  • Afkoop van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken;
  • Omzetting van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken in een oudedagsverplichting;
  • Premievrij laten staan van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.

Deze drie varianten worden hieronder kort toegelicht.

Afkoop
Tegelijk met de afschaffing van de opbouw van pensioen in eigen beheer komt de mogelijkheid om het al opgebouwde pensioen in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Die mogelijkheid is overigens tijdelijk en geldt gedurende tot en met 31 december 2019. De afkoopmogelijkheid houdt het volgende in:

  • De pensioenaanspraak wordt zonder belastingheffing verlaagd van de hogere waarde in het economisch verkeer naar de fiscale waarde.
  • In afwijking van de normale regels wordt loonbelasting berekend over de fiscale waarde van de pensioenvoorziening en niet over de hogere waarde in het economisch verkeer. Om afkoop aantrekkelijk te maken wordt voor de heffing van loonbelasting een korting verleend. Let op: de korting neemt ieder jaar af. In 2017 geldt een korting van 34,5%, in 2018 van 25% en in 2019 van 19,5%.
  • Er is geen revisierente verschuldigd.

De korting wordt verleend over geen hoger bedrag dan de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. De achtergrond hiervan is om te voorkomen dat er aanvullend nog gedoteerd zou worden aan de pensioenvoorziening, om dit vervolgens fiscaal gunstig af te kopen.

Omzetting
Als afkoop van het pensioen niet gewenst is, kan, na fiscaal geruisloze verlaging tot de fiscale waarde van de pensioenverplichting, de pensioenaanspraak worden omgezet in een oudedagsverplichting. Dat kan tot uiterlijk 31 december 2019. De oudedagsverplichting neemt jaarlijks toe met de wettelijk voorgeschreven oprenting. De oudedagsverplichting kan op elk gewenst moment omgezet worden in een lijfrente bij een verzekeraar. Het opgebouwde bedrag dient vanaf de AOW-leeftijd in 20 jaar te worden uitgekeerd. De uitkeringen mogen overigens al vijf jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd ingaan. De periode van 20 jaar wordt dan verlengd met het aantal jaren dat de uitkeringen eerder ingaan. Bij de keuze voor deze oudedagsverplichting heeft u tot en met 2019 de mogelijkheid om alsnog over te gaan tot afkoop. De kortingsregeling geldt ook in die situatie.

Niets doen

Indien niet tot afkoop of het omzetten in een oudedagsverplichting wordt overgegaan, dan blijft voor de tot en met uiterlijk 30 juni 2017 in eigen beheer opgebouwde aanspraken de huidige regelgeving in de vennootschapsbelasting en loon- en inkomstenbelasting gelden. Verdere opbouw is niet mogelijk. Indexering van de opgebouwde aanspraken is wel mogelijk, uiteraard alleen indien indexering in de pensioenregeling is toegezegd. Van belang is dat verschillen tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenvoorziening blijven bestaan, met alle nadelen daarvan, zoals het mogelijk niet kunnen uitkeren van dividend.

Advies in uw situatie

Indien u over het bovenstaande nader met mij van gedachten wilt wisselen, ben ik hiertoe graag bereid. Het wetsvoorstel biedt de komende jaren mogelijkheden om op een passende wijze met uw pensioenaanspraken en het al dan niet moeten laten voortbestaan van de B.V. om te gaan.

 

Drs. Arjan Pul RB

0317 – 615 686

arjan@vlkadviseurs.nl

Neem direct contact op
Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Donderdag 30 april 2020

Actueel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas...

Lees verder
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
Donderdag 13 juni 2019

Actueel

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel...

Lees verder
Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga
Donderdag 17 januari 2019

Actueel

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv daardoor verarmt...

Lees verder
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België
Donderdag 15 februari 2018

Actueel

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in...

Lees verder
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Dinsdag 06 juni 2017

Actueel

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft mogelijk verstrekkende...

Lees verder
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Dinsdag 06 juni 2017

Blog

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) in werking getreden. Deze wet heeft mogelijk verstrekkende...

Lees verder
Post Image
Bedrijfsopvolging regelen bij (onverwacht) overlijden
Dinsdag 07 maart 2017

Blog

Het kan zo zijn dat je als ondernemer reeds plannen hebt gemaakt over de opvolging van het bedrijf. Je weet wie de beoogde opvolger is en de...

Lees verder