Informatie en adviezen betreffende het Coronavirus


Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet daarom ook besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Het pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat personeel kan worden doorbetaald, biedt zelfstandigen een overbrugging, en maakt via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.


Klik op bovenstaande afbeelding om de PDF te downloaden.

 

Hieronder een toelichting van de belangrijkste maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers die omzetverlies verwachten (minimaal 20%) kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers met een vast en met een flexibel contract blijven doorbetalen.

Wat houdt de regeling in?

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Indien de omzet voor 100% terugvalt dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom, bij een terugval in de omzet van bijvoorbeeld 25% bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom. 

De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u als werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ditzelfde geldt voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Het kabinet doet dan ook nadrukkelijk een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden, waarbij aan de verlenging nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.
 • De regeling ziet op omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet geweest is.

Overgang regeling Werktijdverkorting

De NOW-regeling kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling) die op 17 maart 2020 is ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering, het omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Heeft u al een aanvraag ingediend voor de regeling Werktijdverkorting, dan wordt die aanvraag gezien als een aanvraag voor deze nieuwe tegemoetkomingsregeling. Er wordt nog wel aanvullende informatie opgevraagd. Waar mogelijk, zullen wij de gevraagde informatie aanleveren aan het UWV.

Meest gestelde vragen

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de gevolgen van het coronavirus voor de arbeidsvoorwaarden van uw personeel, klikt u op onderstaande button.

Meest gestelde vragen

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling weergegeven, en worden eveneens de belangrijkste vragen van antwoord voorzien. Voor meer informatie, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

Voor de NOW-regeling geldt dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV op dit moment met grote inzet werken om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen om zo snel mogelijk een loket te kunnen openen bij het UWV dat de al ingediende en nog in te dienen aanvragen in behandeling kan nemen. Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt u langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer op 19 maart 2020 nader geïnformeerd over een verdere versoepeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting voor ondernemers. Het houdt wel in dat er eerst een aanslag moet zijn opgelegd voordat bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Voor toekomstige, nog te verwachten aanslagen kan geen uitstel worden aangevraagd.

Het verzoek om uitstel van betaling kan worden ingediend door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat gemeld is, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet. Dat betekent dat feitelijk meteen uitstel van betaling wordt verkregen. Ook is het sinds 1 april 2020 mogelijk bijzonder uitstel van betaling met een online formulier aan te vragen. Met het online formulier 'Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden' kan automatisch in 1 keer uitstel worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. De aanvraagprocedure gaat via DigiD. Voor meer informatie, zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis.

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De eerste drie maanden kunnen worden gebruikt om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen, vermeldt de Belastingdienst dat een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen niet hoeft te worden betaald. Voor een langere periode dan drie maanden betalingsuitstel, moet aanvullende informatie worden aangeleverd (met eventueel een verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste drie maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

AANDACHTSPUNT: In deze tijd is het heel belangrijk om op tijd eventuele betalingsonmacht te blijven melden bij de Belastingdienst en de pensioenfondsen. Daarmee wordt bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen. 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

6. Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

7. Noodloket

Er is een noodloket geopend voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze regeling geldt als noodvoorziening op de overige maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de uitbraak van het coronavirus achter de rug is.

Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden, en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen (horeca, reisbranche en de culturele sector). Voor een overzicht van de voorwaarden, zie de website van het uitvoeringsorgaan Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden.

De eis voor deze regeling is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkomingsregeling is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. Op de website van RVO is een zoektool opgenomen aan de hand waarvan eenvoudig gecontroleerd kan worden of de code van de hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes, zie onderaan de webpagina: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19.

Waar kunt u terecht?

 • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U dient zich hiervoor te melden bij uw kredietverstrekker.
 • Voor gebruikmaking van de regeling van aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers, kunt u zich melden bij uw burgerlijke gemeente. Zonodig zijn de adviseurs van Van Lienden & Kooistra vanzelf bereid u te ondersteunen in de aanvraagprocedure.
 • Voor de belastingmaatregelen (uitstel van betaling en/of verlaging van voorlopige aanslagen) kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Van Lienden & Kooistra, mr. Jan Matthijs Evertsen voor onze relaties van kantoor Barneveld en drs. Arjan Pul voor onze relaties van kantoor Rhenen.
 • De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. De aanvraag bij het UWV voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan nu nog niet worden aangevraagd, omdat het UWV er aan werkt om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Door middel van deze webpagina zult u worden geïnformeerd wanneer dit wel mogelijk is. Voor deze regelingen kunt u contact opnemen met de HR-adviseurs van Van Lienden & Kooistra, Kelly van Ravenhorst-Kievit en Gina Bosman-Bouwknegt.

Belangrijke websites

Deze informatie is bijgewerkt tot 2 april 2020 16.00 uur. De ontwikkelingen worden door onze adviseurs op de voet gevolgd. Wij doen er alles aan u zo volledig mogelijk te blijven informeren over de voor u relevante onderwerpen.

Neem direct contact op