Informatie en adviezen betreffende het Coronavirus


Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet daarom ook besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Het pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat personeel kan worden doorbetaald, biedt zelfstandigen een overbrugging, en maakt via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.


Klik op bovenstaande afbeelding om de PDF te downloaden.

 

Hieronder een toelichting van de belangrijkste maatregelen:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden), en moet afzondelijk worden aangevraagd. Het is niet verplicht om de NOW 3-regeling in alle tijdvakken aan te vragen.  
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling blijft 20% in het eerste kwartaal van 2021.
 • De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten. 
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1 keer het dagloon. 

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 30 september 2020 een brief met wijzigingen en precieze randvoorwaarden van de NOW 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. De loonsubsidie NOW 3, krijgt een kleine aanpassing. Werkgevers worden aangespoord mee te helpen bij het vinden van een nieuwe baan als zij iemand ontslaan, een zogenoemde 'inspanningsverplichting'. Doet een werkgever dat niet, volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering. Een werkgever die op de een of andere manier gebruikmaakt van staatssteun en toch iemand ontslaat, moet contact opnemen met uitkeringsinstantie UWV om afspraken te maken over begeleiding naar ander werk. Neemt de werkgever geen contact op met het UWV, dan volgt een boete van 5 procent op de NOW-uitkering. De ontslagboete uit de eerste twee steunpakketten verdwijnt.

Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80 procent ontvangen in drie termijnen. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met 14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021.    

Om de NOW 3 uitvoerbaar te houden voor UWV, is ervoor gekozen om de vaststelling voor de drie tijdvakken in één keer uit te voeren, vanaf 1 september 2021. Als een werkgever voor alle drie de tijdvakken subsidie heeft ontvangen, vindt de vaststelling voor alle drie de tranches plaats vanaf 1 september 2021, maar moet voor iedere tranche een aparte aanvraag om vaststelling worden gedaan. Nadere informatie over het vaststellingsproces volgt nog. De werkgever heeft weer 24 weken om een aanvraag tot vaststelling te doen. In het geval een werkgever een accountantsverklaring moet overleggen is deze periode 38 weken.

Zie voor meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/veranderingen-per-1-oktober. Voor de brief van minister Koolmees van 30 september 2020 verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/09/30/kamerbrief-now.

UPDATE 15 december 2020: Vanaf 15 december 2020 9.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de NOW-maatregel. Dit naar aanleiding van de lockdown die het kabinet maandagavond 14 december 2020 heeft afgekondigd. Werkgevers die vanwege deze nieuwe maatregelen een aanvraag voor de NOW willen indienen bij UWV, kunnen dat nu alsnog doen. Een aanvraag indienen kan nu tot en met 27 december. Aanvankelijk konden werkgevers een aanvraag indienen tot en met 13 december 2020.

Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december als ze minimaal 20 procent omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Werkgevers die geen aanvraag hebben ingediend voor de tweede periode NOW kunnen zelf kiezen over welke periode het omzetverlies moet worden berekend: oktober tot en met december, november tot en met januari of december tot en met februari. In de keuze kan dus (enigszins) rekening worden gehouden met de nu aangekondigde maatregelen. Voor werkgevers die wel gebruik hebben gemaakt van de vorige periode NOW geldt dat de drie maanden waarover zij het omzetverlies opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven.

De tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Een aanvraag indienen voor de derde periode NOW kan tot en met 27 december 2020.

Onze HR-adviseurs zijn graag bereid u hierin bij te staan of de aanvraag voor u te verzorgen. Onze relaties zullen hierin pro-actief benaderd worden door onze adviseurs.   

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. 

Tot 1 oktober 2020 kan Tozo 2 aangevraagd worden. Na 1 oktober 2020 kan Tozo 3 worden aangevraagd bij de woongemeente. Indien al een Tozo 2-uitkering wordt ontvangen, kan een verkort aanvraagformulier worden ingediend zodra de woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. De Tozo 2-uitkering wordt niet automatisch verlengd. 

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. Net als bij de vermogenstoets in het Bbz wordt de toets op beschikbare geldmiddelen zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Dit zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming en het weer kunnen beginnen met de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Nadere voorlichting hierover aan ondernemers en gemeenten volgt op korte termijn.

De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als u de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner word meegeteld het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u, net als bij Tozo 2 geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

UPDATE 1 OKTOBER 2020: Uit de brief van staatssecretaris Van 't Wout van 30 september 2020 volgt dat het kabinet heeft besloten de beperkte vermogenstoets in de Tozo uit te stellen tot 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder Tozo 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. De datum 1 april 2021 is vastgesteld in goed overleg met de VNG, Divosa en gemeenten. Dit geeft gemeenten namelijk de ruimte om per 1 januari 2021 de ondersteuning van zelfstandig ondernemers bij heroriëntatie zorgvuldig ter hand te nemen en voorkomt dat gemeenten in de drukke decembermaand voorbereidingen moeten treffen voor een nieuw aanvraagtijdvak. Bovendien geeft dit voor een aanzienlijke periode zekerheid aan zelfstandigen. 

Zie voor meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/veranderingen-per-1-oktober. Voor de brief van staatssecretaris Van 't Wout van 30 september 2020 verwijzen wij u naar: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/30/kamerbrief-vermogenstoets-tozo.  

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de periode tot 1 oktober 2020. De TVL-regeling wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. De TVL-subsidie kan steeds voor 3 maanden worden aangevraagd. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar. Deze grens gaat na 1 januari 2021 langzaam omhoog. Ook in het eerste kwartaal van 2021 komen alle sectoren in aanmerking voor de TVL.

De TVL-regeling is na 1 oktober 2020 op 4 punten aangepast:

 • De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag worden gedaan.
 • Er is sprake van minimaal € 4.000 aan vaste lasten in 3 maanden (in plaats van 4 maanden).
 • Het maximum subsidiebedrag wordt € 90.000 (in plaats van € 50.000).
 • Na 1 januari 2021 wordt de TVL-regeling langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 maart 2021 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.  

Ondernemers in de horeca komen ook in aanmerking voor een aanvulling op de TVL: de opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA-opslag). Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van hun omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kunnen horecaondernemers de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden die zij door de verplichte sluiting niet meer kunnen gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen die zij hebben gedaan om in de winter te kunnen voldoen aan de RIVM-regels. Denk bijvoorbeeld aan het overkappen van terrassen. De HVA-opslag hoeft niet apart te worden aangevraagd. De opslag wordt namelijk ambtshalve verleend. Het is nog niet duidelijk hoe de verandering van het TVL-subsidiepercentage invloed heeft op de HVA-opslag. Dit wordt nog uitgewerkt en later bekendgemaakt.

De TVL kan worden aangevraagd via de website rvo.nl/tvl. Inmiddels is het mogelijk dat intermediairs hierin ondersteunen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Van Lienden & Kooistra.  

4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Tot en met 31 maart 2021 kan bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

De Belastingdienst kan een betaalverzuimboete opleggen indien een aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaald is. Deze betaalverzuimboete wordt echter vernietigd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er is bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat het op aangifte verschuldigde bedrag niet is betaald.
 • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepeld uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

Tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis worden door de Belastingdienst toch naheffingsaanslagen verstuurd voor de belastingen waarvoor bijzonder uitstel is ontvangen. Deze naheffingsaanslagen (plus eventuele betaalverzuimboeten) hoeven níet te worden betaald. De Belastingdienst verstuurt deze naheffingsaanslagen zodat belastingplichtigen een overzicht hebben van de belastingschuld die na het einde van het bijzonder uitstel afgelost moet worden.

Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/betalingsverzuimboetes-en-bijzonder-uitstel-van-betaling

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Er is een noodloket geopend voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze regeling geldt als noodvoorziening op de overige maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de uitbraak van het coronavirus achter de rug is.

Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden, en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen (horeca, reisbranche en de culturele sector). Voor een overzicht van de voorwaarden, zie de website van het uitvoeringsorgaan Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden.

De eis voor deze regeling is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkomingsregeling is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. Op de website van RVO is een zoektool opgenomen aan de hand waarvan eenvoudig gecontroleerd kan worden of de code van de hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes, zie onderaan de webpagina: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19.

Inmiddels is breder bekend dat een groep ondernemers niet in aanmerking komt voor de TOGS, omdat de hoofd SBI-code niet is opgenomen in de SBI-codelijst, terwijl er mogelijk wel degelijk sprake is van een contactberoep. Bij vragen hierover kunt u met de fiscalisten van Van Lienden & Kooistra contact opnemen, om zodoende na te gaan of het mogelijk is om dit aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties, en mogelijk alsnog tóch een beroep kan worden gedaan op de TOGS.  

UPDATE 29 JUNI 2020: De aanvraagtermijn voor de TOGS-regeling is op 26 juni 2020 om 17.00 uur gesloten.  

8. Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

UPDATE 24 APRIL 2020: Het kabinet heeft zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, in deze moeilijke tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

Hieronder in het kort een overzicht:

 • Ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks kunnen tijdelijk van een lager loon uitgaan.
 • Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft.
 • Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.
 • Verder wordt de vrije ruimte in de WKR eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
 • Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.
 • Kredietverstrekkers, zoals banken, willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken. 

Waar kunt u terecht?

 • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U dient zich hiervoor te melden bij uw kredietverstrekker.
 • Voor gebruikmaking van de regeling van aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers, kunt u zich melden bij uw burgerlijke gemeente. Zonodig zijn de adviseurs van Van Lienden & Kooistra vanzelf bereid u te ondersteunen in de aanvraagprocedure.
 • Voor de belastingmaatregelen (uitstel van betaling en/of verlaging van voorlopige aanslagen) kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Van Lienden & Kooistra, mr. Jan Matthijs Evertsen voor onze relaties van kantoor Barneveld en drs. Arjan Pul voor onze relaties van kantoor Rhenen.
 • De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. De aanvraag bij het UWV voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan nu nog niet worden aangevraagd, omdat het UWV er aan werkt om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Door middel van deze webpagina zult u worden geïnformeerd wanneer dit wel mogelijk is. Voor deze regelingen kunt u contact opnemen met de HR-adviseurs van Van Lienden & Kooistra, Kelly van Ravenhorst-Kievit en Gina Bosman-Bouwknegt.

Belangrijke websites

Deze informatie is bijgewerkt tot 15 december 2020 14.30 uur. De ontwikkelingen worden door onze adviseurs op de voet gevolgd. Wij doen er alles aan u zo volledig mogelijk te blijven informeren over de voor u relevante onderwerpen.

Neem direct contact op