Informatie en adviezen betreffende het Coronavirus


Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van ondernemingen. Op dinsdag 17 maart 2020 heeft het kabinet daarom ook besloten uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. Het pakket aan maatregelen zorgt ervoor dat personeel kan worden doorbetaald, biedt zelfstandigen een overbrugging, en maakt via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.


Klik op bovenstaande afbeelding om de PDF te downloaden.

 

Hieronder een toelichting van de belangrijkste maatregelen:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers die omzetverlies verwachten (minimaal 20%) kunnen bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun werknemers met een vast en met een flexibel contract blijven doorbetalen.

Wat houdt de regeling in?

 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Deze bedraagt 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens drie maanden.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Indien de omzet voor 100% terugvalt dan is de tegemoetkoming 90% van de loonsom, bij een terugval in de omzet van bijvoorbeeld 25% bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom. 

De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor u als werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ditzelfde geldt voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Het kabinet doet dan ook nadrukkelijk een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies. In het geval er sprake is van een groep, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek, dient beoordeeld te worden of er op groepsniveau een omzetdaling is van tenminste 20% (concernregeling)*.
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden, waarbij aan de verlenging nadere voorwaarden kunnen worden gesteld.
 • De regeling ziet op omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet geweest is.

De Stichting van de Arbeid heeft in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken van 10 april 2020 bepleit dat de NOW-regeling wordt uitgebreid met de mogelijkheid om op werkmaatschappijniveau aanspraak te maken op subsidie. De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP. Voor met name het midden- en kleinbedrijf met verschillende werkmaatschappijen is de NOW-regeling onvoldoende. Het gaat bijvoorbeeld om garagehouders, of MKB’ers in de bouw, installatie of schoonmaak. De NOW-regeling kijkt voor de hoogte van de subsidie aan een concern naar de omzetdaling van de gehele groep. Het idee is dat de verschillende onderdelen het verlies bij één onderdeel kunnen opvangen en dat personeel elders kan worden ingezet. Veel van de grotere MKB-bedrijven combineren wezenlijk verschillende activiteiten in hetzelfde concern. Personeel is tussen die werkmaatschappijen dan niet uitwisselbaar. De onderdelen van het bedrijf zijn actief in verschillende markten die elk op hun eigen wijze worden geraakt. Daardoor gebeurt het dat de omzetdaling voor het concern per saldo niet groter is dan 20% terwijl er wel een werkmaatschappij stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft. Juist het midden- en kleinbedrijf heeft moeite dat verlies op concernniveau op te vangen. Als zij geen aanspraak kunnen maken op de NOW, kunnen ondernemers niet anders dan ontslag aanvragen voor werknemers van die vestiging of werkmaatschappij.

Om de werkgelegenheid te beschermen, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 22 april 2020 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat de concernbepaling in de NOW-regeling gewijzigd wordt. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW-regeling aanvragen. Voor de nadere uitwerking van deze verruiming, zie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/04/22/verruiming-concernbepaling-now-onder-voorwaarden.

UPDATE 20 MEI 2020: Het kabinet wil de werkgelegenheid beschermen tijdens de coronacrisis. Daarom is de loontegemoetkomingsregeling NOW sinds maart 2020 onderdeel van het economisch noodpakket. Om zoveel mogelijk bedrijven snel te bereiken, is de regeling generiek. Niettemin probeert het kabinet waar het kan oplossingen te vinden voor bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen, en drempels weg te nemen in de NOW zodat meer getroffen bedrijven bereikt kunnen worden. Met een wijziging van de huidige NOW-regeling en de verlenging van de NOW-regeling tijdens de komende maanden, komen er onder meer wijzigingen voor seizoenbedrijven, bij bedrijfsovernames en voor bedrijven die in januari een loonsom van 0 euro hadden.

Naast de wijzigingen in de bestaande NOW-regeling, heeft het kabinet een tweede economisch noodpakket gepresenteerd, waarin een NOW-regeling 2.0 is opgenomen. De volgende wijzigingen gelden voor de NOW-regeling 2.0:  

Bonussen, eigen aandelen en dividend

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van de verlenging van de NOW mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Voor concerns geldt een dergelijke voorwaarde al voor de eerste regeling.

Scholing

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Bedrijfseconomisch ontslag

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Zie voor meer informatie hierover: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/05/20/wijzigingen-in-now-regeling-bij-noodpakket-1-en-2     

Meest gestelde vragen

Voor de meest gestelde vragen en antwoorden over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de gevolgen van het coronavirus voor de arbeidsvoorwaarden van uw personeel, klikt u op onderstaande button.

Meest gestelde vragen

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de hoofdlijnen van de nieuwe regeling weergegeven, en worden eveneens de belangrijkste vragen van antwoord voorzien. Voor meer informatie, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel.

De NOW-regeling is opengesteld. Vanaf maandag 6 april 2020 09.00 uur kunnen werkgevers een aanvraag doen. Onze HR-adviseurs zijn graag bereid u hierin bij te staan of de aanvraag voor u te verzorgen. Onze relaties zullen hierin pro-actief benaderd worden door onze adviseurs.   

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. 

Staatssecretaris Van Ark heeft antwoord gegeven op Kamervragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Het zijn bijna 150 vragen over onder meer het urencriterium, grenssituaties, de dga, de vof en de lening bedrijfskapitaal. Voor meer informatie, zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/10/tk-pdv-52676-antwoorden-kamervragen-tozo. Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de fiscalisten van Van Lienden & Kooistra.  

UPDATE 20 MEI 2020: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Als u nu gebruik maakt van een Tozo-uitkering levensonderhoud kunt u, als u aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet, uw Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

'Tozo 2' kunt u vanaf 1 juni tot met 31 augustus aanvragen bij uw woongemeente. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Voor verlengde aanvragen kunnen gemeenten een verkort aanvraagformulier gebruiken. Houd voor meer informatie de website van uw gemeente in de gaten.

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heeft u al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Als uw Tozo 1-uitkering nog tot en met juli loopt is een Tozo 2-uitkering mogelijk voor de maand augustus.

3. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (zie onderdeel 7.).

4. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt u langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer op 19 maart 2020 nader geïnformeerd over een verdere versoepeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling van inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting voor ondernemers. Het houdt wel in dat er eerst een aanslag moet zijn opgelegd voordat bijzonder uitstel van betaling kan worden aangevraagd. Voor toekomstige, nog te verwachten aanslagen kan geen uitstel worden aangevraagd.

Het verzoek om uitstel van betaling kan worden ingediend door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat gemeld is, wordt de invordering van de belastingschulden direct stopgezet. Dat betekent dat feitelijk meteen uitstel van betaling wordt verkregen. Ook is het sinds 1 april 2020 mogelijk bijzonder uitstel van betaling met een online formulier aan te vragen. Met het online formulier 'Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden' kan automatisch in 1 keer uitstel worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. De aanvraagprocedure gaat via DigiD. Voor meer informatie, zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis.

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De eerste drie maanden kunnen worden gebruikt om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen, vermeldt de Belastingdienst dat een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen niet hoeft te worden betaald. Voor een langere periode dan drie maanden betalingsuitstel, moet aanvullende informatie worden aangeleverd (met eventueel een verklaring van een derde deskundige). Voor de eerste drie maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.

Er bestond onduidelijkheid over de vraag of naast de aanvraag van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis ook nog - tijdig! - een melding van betalingsonmacht moest worden gedaan. Het ministerie van Financiën heeft op dinsdagavond 7 april 2020 besloten dat dit niet nodig is. Op de site van Forum Fiscaal Dienstverleners en op die van Forum Salaris is het volgende bericht geplaatst:

08-04-2020

Het Ministerie van Financiën heeft gisteravond besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling in verband met corona, gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken. 

Voorbeeld

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 i.v.m. de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

(Bron: site Forum Fiscaal Dienstverleners)

UPDATE 20 MEI 2020: De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd (zie ook onderdeel 8. hierna).

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

5. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

7. Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Er is een noodloket geopend voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze regeling geldt als noodvoorziening op de overige maatregelen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de uitbraak van het coronavirus achter de rug is.

Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden, en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen (horeca, reisbranche en de culturele sector). Voor een overzicht van de voorwaarden, zie de website van het uitvoeringsorgaan Rijksdient voor Ondernemend Nederland (RVO): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden.

De eis voor deze regeling is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkomingsregeling is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met één van de vastgestelde SBI-codes. Op de website van RVO is een zoektool opgenomen aan de hand waarvan eenvoudig gecontroleerd kan worden of de code van de hoofdactiviteit overeenkomt met de vastgestelde SBI-codes, zie onderaan de webpagina: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19.

Inmiddels is breder bekend dat een groep ondernemers niet in aanmerking komt voor de TOGS, omdat de hoofd SBI-code niet is opgenomen in de SBI-codelijst, terwijl er mogelijk wel degelijk sprake is van een contactberoep. Bij vragen hierover kunt u met de fiscalisten van Van Lienden & Kooistra contact opnemen, om zodoende na te gaan of het mogelijk is om dit aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties, en mogelijk alsnog tóch een beroep kan worden gedaan op de TOGS.  

8. Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

UPDATE 24 APRIL 2020: Het kabinet heeft zes nieuwe belastingmaatregelen getroffen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, in deze moeilijke tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen.

Hieronder in het kort een overzicht:

 • Ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks kunnen tijdelijk van een lager loon uitgaan.
 • Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft.
 • Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.
 • Verder wordt de vrije ruimte in de WKR eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
 • Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. Circa 11.000 ondernemers hebben profijt van deze maatregel.
 • Kredietverstrekkers, zoals banken, willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken. 

Waar kunt u terecht?

 • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. U dient zich hiervoor te melden bij uw kredietverstrekker.
 • Voor gebruikmaking van de regeling van aanvullende inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers, kunt u zich melden bij uw burgerlijke gemeente. Zonodig zijn de adviseurs van Van Lienden & Kooistra vanzelf bereid u te ondersteunen in de aanvraagprocedure.
 • Voor de belastingmaatregelen (uitstel van betaling en/of verlaging van voorlopige aanslagen) kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Van Lienden & Kooistra, mr. Jan Matthijs Evertsen voor onze relaties van kantoor Barneveld en drs. Arjan Pul voor onze relaties van kantoor Rhenen.
 • De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. De aanvraag bij het UWV voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan nu nog niet worden aangevraagd, omdat het UWV er aan werkt om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Door middel van deze webpagina zult u worden geïnformeerd wanneer dit wel mogelijk is. Voor deze regelingen kunt u contact opnemen met de HR-adviseurs van Van Lienden & Kooistra, Kelly van Ravenhorst-Kievit en Gina Bosman-Bouwknegt.

Belangrijke websites

Deze informatie is bijgewerkt tot 22 mei 2020 12.00 uur. De ontwikkelingen worden door onze adviseurs op de voet gevolgd. Wij doen er alles aan u zo volledig mogelijk te blijven informeren over de voor u relevante onderwerpen.

Neem direct contact op